Aplikace: Klábosil

Klábosil pro iPad je zdařilou aplikací pro augmentativní a alternativní komunikaci. Jejím posláním je umožnit osobám, které mají obtíže při užívání mluvené řeči, vyjádřit své potřeby a emoce, komunikovat s okolím a dále rozvíjet své komunikační schopnosti.

Jedná se o původní českou aplikaci, vycházející z českého prostředí. Přináší typicky české výrazy a vychází z českých tradic. Vzhledem k jazykové příbuznosti najde své uplatnění např. i na Slovensku.

Aplikace obsahuje více než 1000 graficky znázorněných symbolů a slovních spojení, které dotykem vybíráme na větný řádek. Tam se slova řadí do vět a slovních spojení. Dotykem větného řádku je vysloveno celé sdělení. Větný řádek je možné editovat, vracet se k již sestaveným větám v historii.

 

 • Předdefinované kontexty, fráze, pozdravy a další nosné konverzační prvky
 • Více než 1000 symbolů – seznam slov zde
 • Možnost vytvoření vlastního, zcela odlišného způsobu členění a obsahu kategorií
 • Možnost rozšiřování slovní zásoby libovolným množství slov:
  • Výběrem z vestavěné galerie symbolů
  • Fotografiemi či obrázky z vlastních alb
  • Tvorbou nové fotografie „tady a teď“ – přímo z aplikace
 • Možnost výrazně redukovat množství pojmů a přizpůsobit tak obsah i klientům s velmi malou slovní zásobou
 • Tři velikosti zobrazení (pro klienty s motorickým a zrakovým handicapem)
 • Hlasový výstup v češtině
 • Logické členění slovní zásoby (napodobující mentální mapu a slovník)
 • Sofistikovaná editace
 • Originální autorská grafika

 

Aplikace je vhodná pro klienty s afazií, vývojovou dysfazií, autismem, dysartrií, poruchami hybnosti včetně DMO, kombinovanými vadami, mentálním handicapem, mutismem, neslyšící, klienty po traumatickém poranění mozku a s dalšími získanými i vrozenými poruchami komunikace.

Zdroj:  www.klabosil.cz

Cena: zdarma